Algemene voorwaarden Promoplants

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 3 – Prijzen
 • Artikel 4 – Levering
 • Artikel 5 – Print Producten
 • Artikel 6 – Levende Producten
 • Artikel 7 – Betaling
 • Artikel 8 – Conformiteit
 • Artikel 9 – Vergunningen e.d.
 • Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 11 – Klachten
 • Artikel 12 – Overmacht
 • Artikel 13 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 14 – Verrichten van Diensten
 • Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 16 – Afstand van rechten door Verkoper
 • Artikel 17 – Het aanbod
 • Artikel 18 – Diverse bepalingen


1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te sluiten tussen Promoplants, kantoorhoudende te Honselersdijk (“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen. Promoplants is de handelsnaam.
1.3 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor zover Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, in welke vorm ook gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronische weg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd, hetzij een aanvang heeft genomen met de uitlevering van de Producten en/of Diensten.
2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd, schriftelijk door Afnemer te worden bevestigd.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie door Verkoper verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
2.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een Bestelling om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
2.5 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen
3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op internet en offertes wordt vermeld. De prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW), exclusief verzending en exclusief eventuele opstartkosten.
3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering.
3.3 Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

4. Levering
4.1 Afnemer is verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en, wanneer is overeengekomen dat Verkoper tevens Diensten verricht, om hiertoe aan Verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.
4.2 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van Producten en/of Diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval Producten aan een derde levert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder ontvangt op Afnemer te verhalen.
4.3 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een, al dan niet door Verkoper aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niet tijdig verrichten van Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een volgens hem redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen Producten zijn geleverd of Diensten zijn verricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.
4.4 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer.

5. Print Producten
5.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot producten ten behoeve van Afnemer te bedrukken (“Print Producten”), is Afnemer verplicht tot het aanleveren van direct reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Verkoper, goede kwaliteit.
5.2 De kleur van de Print Producten kan in werkelijkheid afwijken van de foto op de website. We kunnen geen kleurgaranties geven. U kunt ten alle tijde een proefexemplaar bestellen ter beoordeling van de kwaliteit of exacte kleuren.
5.3 Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de vervaardiging van dergelijke producten, is Verkoper uitsluitend gehouden indien en voorzover dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is Verkoper gehouden om Afnemer een Drukproef toe te sturen ter goedkeuring. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de Drukproef, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.
5.4 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.
5.5 Een Drukproef wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
5.6 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Print Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.7 Verkoper is gerechtigd om 5% meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal Print Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

6. Levende Producten
6.1 Bloemen en planten zijn levende producten. De vorm, het formaat en de kleur van de getoonde bloemen en planten zijn een impressie en kunnen afwijken van de werkelijkheid; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
6.2 De door de Verkoper gegeven levensduur van de bloem of plant is een gemiddelde wat gehaald wordt met een schappelijke verzorging. De Verkoper is niet in staat te controleren hoe Afnemer met de bloemen en planten om gaat. Tempratuur, vochtigheid, lichtintensiteit, zuurstof, CO2 en luchtvochtigheid hebben onder andere invloed op de levensduur. Verkoper kan aan Afnemer geen garantie meer geven voor de levensduur van de bloemen en planten wanneer deze zijn afgeleverd bij Afnemer of de eindklant van Afnemer.
6.3 Een Sample wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Sample zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.
6.4 Iedere bloem en plant is uniek, hierdoor wijkt de Sample ten alle tijden af van het uiteindelijk te leveren product. Afnemer heeft geen recht tot vergoeding als het product afwijkt van de Sample, tenzij anders aangegeven door de Verkoper.

7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, mits een kredietlimiet is verkregen via de kredietverzekeraar, tenzij Verkoper en de Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening gerechtigd.
7.2 Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of overeenkomst, is de Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft voldaan, in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag. Verkoper heeft dan tevens aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.
7.3 Wanneer Afnemer niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.
7.4 Ingeval van niet stipte betaling door Afnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 20% van het totaal verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.
7.5 Afnemer is verplicht alle door Verkoper gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

8. Conformiteit
8.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht, 10 % afwijken van hetgeen is overeengekomen.
8.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen van Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of aanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

9. Vergunningen e.d.
9.1 Afnemer is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren van de producten en voor het anderszins door Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen.
9.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Afnemer.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de aan Afnemer geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen uit hoofde van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door Afnemer verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte Diensten en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
10.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
10.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Verkoper door Afnemer aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Afnemer.
10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op verdere schadevergoeding. Afnemer is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Afnemer. Indien de Afnemer na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen Producten voor rekening van Afnemer.

11. Klachten
11.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.
11.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.
11.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.
11.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.
11.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 11.1 of b) 24 maanden na het moment van aflevering. Voorzover het Producten betreft met een waarde van minder dan Euro 700,-, Producten zonder een elektronische component of Producten die niet aan te merken zijn als elektronische Producten, is de termijn als genoemd onder b) 6 maanden.

12. Overmacht
12.1 Indien Verkoper niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming door Verkoper niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van Afnemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds uitgevoerde respectievelijk het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
12.3 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Verkoper op grond van toerekenbare tekortkoming is beperkt tot hetgeen is bepaald in artikel 11.3.
13.2 Verkoper is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Afnemer.
13.3 Afnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer geleverde Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.
13.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van of toerekenbaar aan Verkoper of tot de zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

14. Verrichten van Diensten
14.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.
14.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht – naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk – te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
14.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet voortvloeit.
14.4 Het bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in verband met de te verrichten Diensten door Verkoper of in ver band met door reeds door hem verrichte Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 11.3 dient in dit kader te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 14.2.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn en/of is verstrekt, berusten bij Verkoper. Het is Afnemer niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Verkoper dient alle van Verkoper ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.
15.2 Het is Afnemer niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Mallen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Afnemer aan Verkoper worden overgedragen.
15.3 Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Verkoper in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

16. Afstand van rechten door Verkoper
16.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Verkoper met betrekking tot een overtreding van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde bepaling.

17. Het aanbod
17.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
17.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
17.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

18. Diverse bepalingen
18.1. Promoplants is gevestigd te Honselersdijk (2675AM) aan de Stationsweg 23A en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63286793.
18.2. Promoplants is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op 0174-769043 of per email op info@promoplants.nl.
18.3. Promoplants streeft er na om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.
18.4. Uit informatief oogpunt sturen wij regelmatig per e-mail nieuwsbrieven aan onze klanten. Deze kunnen te allen tijde afgezegd worden.
Algemene voorwaarden Promoplants, Honselersdijk 2022